No Image

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(2)

August 26, 2007 admin 4

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(2)GUSHYIRA AMAGURU KU RUTUGU *umugore aryama agaramye,akabumbura amaguru*umugabo apfukama hagati y’amaguru y’umugore*umugore azamura amaguru akayashyira mu bitugu by’umugabo*umugabo ahita amwinjiramo GUKIKIRA *umugabo […]

No Image

GUSWERA3

August 26, 2007 admin 4

GUSWERA3 KWICARA KU NTEBE Umugore yicara ku ntebe akazengurutsa umugabo amaguru,umugabo apfukama hagati y’amaguru y’umugore akishingikiriza intebe agashyira imboro mu gituba,iyi position ituma imboro igera […]

No Image

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(4)

August 26, 2007 admin 11

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(4)GUHENESHA Iyi position itandukanye no guswera mu kibuno.Muri ino position,umugabo yinjiza imboro mu gituba aturutse inyuma.Babikora bate?*Umugore arapfukama akinshingikiriza amaboko,umugabo nawe akamupfukama […]

No Image

GUSWERA NOGUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE5-UMUGORE HEJURU

August 26, 2007 admin 7

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(5)UMUGORE HEJURU *Umugabo aryama agaramye umugore akishinga ku mboro yareze.*Umugore yicara makeri areba umugabo*Umugore ashobora gupfukama,akishyigikiriza inkokokora akegera umugabo akamusoma,agasa n’aho ariwe […]

No Image

GUSWERA NOGUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE6

August 26, 2007 admin 6

GUSWERA NO GUSWERWA:UBURYO BUNYURANYE(6) Hari uburyo butandukanye abantu bashobora guhuzamo ibitsina.Ubu buryo bunyuranye abantu babukoresha bitewe n’ibi bikurikira: *kuba bitavunanye*kuba bibafasha gutinda cyangwa gutebuka kurangiza*igihe […]

No Image

KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA.

August 5, 2007 admin 196

KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA.KUNYAZA NI UBURYO BURYOHA BWO GUSWERA,BUSHIMISHA UMUGORE N’UMUGABO Video n’Amafoto byo Guswera Bigezweho Amafoto Atandukanye y’Ibituba Video zo Guswera Zitandukanye Video zo Kunyaza […]