IMIGENURANO Y’IGITUBA2

Amafoto Atandukanye y'Ibituba
Video zo Guswera Zitandukanye
Video zo Kunyaza Umukobwa
Video zo Guswera Zigezweho

IMIGENURANO Y’IGITUBA2(amagambo ari mu dukubo ni ayanjye)

Nta mboro mbi yambaye ifaranga
Nyirambigirambizi yiciye ururasago ku gituba rwanga kuva ati”turaturanye n’ejo nzongera”
Nshimwe nshimwe y’umukobwa yamukoboye injuma
Tega amatwi ngo urabona amatuba
Tega amaboro ngo urabona amatuba
So aguha umugore ntamukwendera
Ukenze rimwe ntaba akimazeUgucumise ingufi(imboro)ntaba akwimye indende.)
Uhiga ubutwari n’umugore aragarama
UmUmuimishinokecuru yirebye mu maguru ati”bumba butama(igituba)waratamiye”
Imikino ivamo imiswerano
Umujindiri w’igituba uvura imboro ikirunguriraUmushishi w’umushino ntushira inogonora
Uruhahirwa na babiri iyo rutazanye ibinyoro ruzana mburugu(urabe wumva mutima muke wo mu rutiba!)
Ushaka umushaka asanga umweko woroshye
Usiga umugeni ku cyanzu ukajya kwenda uwo ku cyavu
Utazi ikimuhatse arora imboro ya se igitsure
Utazi ikibabaje atuka umugabo gushahurwa
Ushaka kumenya uko imboro zambuka uruzi abaza ibituba
Ushaka ntababarira imisundi
Utazi Umurera amureresa amabya hejuru
Uwambuye ubusa ni we ugira ndende(imboro)
Uwirinda imishyukwe ayinyarira hakiri kare
Umugore mwiza si ufite imishino miremire kuko atari yo yubaka urugo
Iyo imboro zanze kwambuka ushyira ibituba hakurya
Imbeba yakubise amabya ku ishyiga iti”ibyaha ni umwandagaro”
Batereye amabya hejuru umwe wese asama rwiwe-burundi
Agakecuru kaheneye akandi kati”pfuka ibiri iyo ni byo biri ino”

amafoto y'igituba

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*